ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

Evenement Postert Laef, 3 en 4 juni 2022

Artikel 1- Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van het evenement Postert Laef zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Roerdale Laef (hierna te noemen: “Roerdale Laef”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Roerdale Laef georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: “de klant”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2- Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Roerdale Laef en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Roerdale Laef bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door Roerdale Laef verstrekt document of een door Roerdale Laef verstrekte barcode. Deze barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Roerdale Laef. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Roerdale Laef mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Roerdale Laef is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het door Roerdale Laef verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf van het ticket via de website www.RoerdaleLaef.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs bestaat uit een barcode welke via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant wordt verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Roerdale Laef kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Roerdale Laef behoudt het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant die zijn toegangsbewijs ‘om niet’ (voor niks) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Roerdale Laef voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichting nakomen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan tassencontrole/fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor aanvang. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Roerdale Laef onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan), (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, paraplu’s, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.5 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Roerdale Laef, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5 – Rechten van Roerdale Laef

5.1 Bij overtreding door de klant van (een of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Roerdale Laef gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Roerdale Laef heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

5.2 Roerdale Laef behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Roerdale Laef dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Roerdale Laef gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiesten en Roerdale Laef zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 De programmering/line-up van de evenementen zijn onder voorbehoud. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele afzeggingen van artiesten door ziekte/overmacht of wijzigingen door andere factoren. De bezoeker heeft hierdoor op geen enkele wijze aanspraak op een vergoeding of compensatie.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Roerdale Laef wordt geannuleerd, zal Roerdale Laef uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overlegging van een onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Roerdale Laef wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een vertegenwoordiger van Roerdale Laef tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan een vertegenwoordiger van Roerdale Laef overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs inlevert. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7- Aansprakelijkheid Roerdale Laef

7.1 Roerdale Laef is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Roerdale Laef toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Roerdale Laef is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) gevolgschade;

b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van vrijwilligers of medewerkers van Roerdale Laef

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in de zin dat Roerdale Laef geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Roerdale Laef is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 –Persoonsgegevens

8.1 Roerdale Laef verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 9 –Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Roerdale Laef bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Roerdale Laef hanteert de eigen Algemene Voorwaarden als leidend voor de Algemene Voorwaarden van derden.

9.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Roerdale Laef en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een wettelijke bevoegde rechter. Roerdale Laef is te allen tijde bevoegd een andere wettelijke bevoegde rechter aan te wijzen.